تي-بار و القوالب

   

 

                        Specification

  INGOT WEIGHT IN BUNDLES OF: WEIGHT OF BUNDLE
A) INGOTS 99.7% & 99.8% 18-22 KGS 44 INGOTS ONE TON MAX
B) * FOUNDRY INGOTS 8 - 10 KGS 89 INGOTS ONE TON MAX
  DIMENSIONS (mm) LENGTH(m) WEIGHT of 1 M
C) ** T-BARS 280 x 810 up to 1 m 1000 kgs approx

 

*SR or SB modified or non-modified
**Alloy 99.7%, 99.8%, 99.7 EC