التركيب الكيميائي

 

** Product Mix **

ALLOYS 1XXX , 3XXX , 4XXX ,5XXX , 8XXX

Product Line Product Type   Width (mm) Length (mm) I.D. (mm) O.D. (mm) Temper
Hot Rolled Products Plates 10 - 50 1000 -1650 2000:6000     O,H111
Sheets  4-8 1000-1650 2000-6000     F
Coils  4-8 1000-1650   600 2000 max F

      

Product Line Product Type Thick. (mm) Width (mm) Length (mm) I.D. (mm) O.D. (mm) Temper
Cold Rolled Products Coils 0.25-2.8 1000 -1600     1800 max O,H1x,H2x,H3x
Tread plates  1-5 1000-1500 2000-6000     H1xx
Embossed 0.5-1 1000-1500 2000-6000     H1x,H2x
Sheets 0.5-8 800-1600 2000-6000     O,H1x,H2x,H3x
Discs 0.8-3.5 170-540       O,H1x,H2x
Squares 1.0-2.5 300-800 300-1300     O,H1x,H2x